KVKK BAŞVURU FORMU

RODER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları

özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru HalaskargaziMah. Matbaacı Osmanbey     Sok. No:50/A Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin
sahibinin bizzat gelerek Şişli, İstanbul Korunması Kanunu Kapsamında
kimliğini tevsik edici belge ile Bilgi Talebi” yazılacaktır.
başvurması)
Noter vasıtasıyla tebligat HalaskargaziMah. Tebligat zarfına “Kişisel
 Matbaacı Osmanbey Sok. No: 50/A Verilerin Korunması Kanunu
Şişli, İstanbul Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır
“Güvenli elektronik imza” ile kvkk.roder@rodergroup.com E-posta’nın konu kısmına
imzalanarak  Kayıtlı Elektronik “Kişisel Verilerin  Korunması
Posta (KEP) Yoluyla Kanunu Bilgi Talebi”
yazılmalı

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim

Soy isim

TC Kimlik Numarası

Telefon Numarası

E – posta

(Belirtmeniz    halinde

size  daha  hızlı  yanıt

verebileceğiz.)

Adres

  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

☐İş ortağı

☐Müşteri

☐Diğer: ……………………………………………………..

☐Ziyaretçi

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….…………………………………………………………

Konu:……………………………………..…………………………………….……………………………………………………………

☐Eski Çalışanım ☐İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
Çalıştığım Yıllar : Tarih : …………………………………………………………………..
…………………………………………. ☐Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Diğer: Lütfen  çalıştığınız  firma  ve  pozisyon  bilgisini
…………………………………………………….. Belirtiniz
………………………………………………………………………………
C.   Lütfen   KVK Kanunu kapsamındaki   talebinizi   detaylı   olarak   belirtiniz:

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde

Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

Nos campagnes
Soyez le premier à être informé.

Laissez votre e-mail et découvrez nos différentes opportunités